ID Thể Loại Số lượng sách Tác vụ
Thêm Sách
Tên sách
Số lượng
Tác giả